Opvoedingsproject

Beste ouders

Jullie kind is ingeschreven in een Don Boscoschool.

Wij danken jullie van harte voor het vertrouwen dat jullie in ons schoolteam stellen.

Elke Don Boscoschool heeft een opvoedingsproject, een salesiaans opvoedingsproject.

In dit project wordt omschreven hoe de school naar jouw kind kijkt, hoe elk kind met de nodige zorg begeleid wordt, wat men met hem/haar wil bereiken en op welke manier men dit wil bereiken. Het vormt de leidraad van wat jullie en jullie kind van de school mogen verwachten en wat de school van jullie mag verwachten.

Dit betekent dat jullie kind als kleuter/leerling centraal staat. Jullie kind is hier niet enkel om het verwerven van kennis, vaardigheden en attitudes; maar het wordt erkend en benaderd in alles wat het is: de leermogelijkheden, het sportieve aspect, de gevoelens, het geloof, de relaties met vriendjes,…

s

s


 

Opvoeden met Don Bosco als gids en tochtgenoot

is een kompas voor de meer dan 2.500 opvoeders in de scholen, jeugdhulporganisaties en speelpleinwerking van de salesiaanse beweging in België. Dit project wil niet enkel ondersteunen, maar ook bemoedigen, uitdagen en inspireren; en dit voor alle betrokkenen met en rond de school. De bedoeling van dit opvoedingsproject is dat de traditie van Don Bosco opnieuw in dialoog gebracht wordt met de leefwereld, de inzichten en de noden van vandaag. Het maakt duidelijk hoe wij kijken naar opvoeding, de geloofsgroei van jongeren en opvoeders en het plaatst de kenmerken van de salesiaanse pedagogie nogmaals op de voorgrond.

Het opvoedingsconcept knoopt nauw aan bij het oorspronkelijke charisma van Don Bosco. Maar tegelijk legt het nieuwe accenten. Zo wil het de ouders, die de eerste opvoeders zijn, nauw bij die opvoeding betrekken. De opvoeding moet samen met hen en met de kinderen gebeuren. Dialoog met de traditie en met de jongeren. De typische elementen van het salesiaanse opvoedingsconcept blijven aanwezig.

Centrale pijlers zijn de hartelijke aanwezigheid onder de kinderen, het belang van spel en vreugde en de aandacht voor gekwetsten en kwetsbaren. Van daaruit hebben wij een pedagogie van vertrouwen, vreugde, geloof en hoop, verbondenheid en groei ontwikkeld.

De christelijke wortels worden in het project niet weggemoffeld of verbloemd maar op een eigentijdse en open manier verhelderd. Wederzijds respect voor elkaar is heel voornaam! Het is een cruciale bron van onze identiteit

De pijlers van de Don Bosco – opvoeding 

Op deze 4 fundamenten bouwen wij ons opvoedingsproject.
We visualiseren ze met vier symbolen: de open deur, de staf, de tafel en het kruis. 

De open deur: jij bent welkom. De open deur van de dialoog en de communicatie. Een open deur op het bestaan van de ander, met wie je in gesprek gaat, die ruimte krijgt bij jou, met wie je het boeiend spel van spreken en luisteren, van je uitspreken leert: communicatie(f)

De staf: steun, vertrouwen, verantwoordelijkheid, redelijkheid. Een staf is als een uitroepteken in je leven, die je aantikt, waarmee je op stap gaat, en grenzen verkent, die je houvast geeft en zekerheid: redelijkheid

De tafel: verbondenheid, hartelijkheid. Een tafel waarrond je samenzit en mensen in je leven toelaat, op hen betrokken raakt, gemeenschap vormt, vriend wordt of vriendin, waar geborgenheid je overkomt: hartelijkheid

Het kruis: geloof en zingeving. Een kruis dat je verrast en vragen stelt, dat opduikt uit een onvast bestaan, onwennigheid meebrengt maar ook overgave, dat onbetreden landen doet vermoeden, een nieuwe horizon tekent: geloof

Onze school als leef-, leer- en geloofsgemeenschap stelt deze waarden centraal 

in het dagelijks omgaan met onze kinderen, collega’s, ouders en externen.

X